top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden maken deel uit van alle met de klant aangegane, hetzij schriftelijke, hetzij mondelinge overeenkomsten, en zijn toepasselijk op alle ons toevertrouwde opdrachten, tenzij afwijkende schriftelijke overeenkomst. Zij primeren op alle andere voorwaarden welke ons zouden tegengesteld worden en tegenstrijdig zouden zijn met onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 : Prijzen

De in onze offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Wijzigingen en meerwerken worden afzonderlijk aangerekend.  De opdrachten worden uitgevoerd aan de prijzen uiteindelijk en definitief met de klant overeengekomen. De prijzen vermeld op onze offertes zijn exclusief b.t.w.. Behoudens uitdrukkelijk en andersluidend beding, zijn onze offertes geldig gedurende 30 dagen.

 

Artikel 3 : Uitvoering

3.1   De uitvoering der werken start na ontvangst van de ondergetekende offerte door de klant binnen de gestelde termijn, na onze bevestiging ervan en na betaling van een voorschotfactuur ten bedrage van 1/3 van  het bedrag waarvoor geoffreerd werd, tenzij anders wordt overeengekomen. In geval van annulering van de bestelling door de klant vóór de aanvang der werken, is deze laatste een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% van de hoofdsom, tenzij in geval van overmacht.

 

3.2   De eventueel voor de uitvoering van werken en leveringen vermelde termijnen zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. In geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze wil om, zoals o.m. laattijdige leveringen door leveranciers,  om welke reden ook, behouden wij ons het recht voor de eventueel overeengekomen termijn te verlengen. De klant kan zich in geen geval beroepen op gebeurlijke vertraging in de uitvoering van de werken of leveringen, noch kan hij de door hem aangegane bestelling weigeren. Bij overschrijding van de vooropgestelde termijn, worden vorderingen tot ontbinding van de overeenkomst, tot schadevergoeding of tot niet-betaling van verschuldigde bedragen, door ons afgewezen. Indien in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden levering of plaatsing onmogelijk wordt, behouden wij ons het recht voor de bestelling geheel of ten dele ongedaan te maken en/of ze voor een nader te bepalen termijn als geschorst te beschouwen.

 

3.3   In geval van wanprestatie door de verkoper, heeft de consument – d.i. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt – het recht in rechte een schadevergoeding dan wel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen overeenkomstig het gemeen recht.

 

3.4   De klant is ertoe gehouden vóór de uitvoering van de werken een plan ter hand te stellen waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies.

 

3.5   In geval van beschadiging aan bouw, in het bijzonder voor dewelke aan risico’s blootgesteld zijn zoals bijv. vensterglas, gevelstenen, raamtablet, dorpels, …, schade toegebracht door het weer, zoals bijv. wind, regen en sneeuw, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid en zijn wij niet verplicht tot schadevergoeding. De klant dient hiervoor zelf voorzorgen te nemen. Onkosten hiervoor mogen zeker niet van het verschuldigde bedrag afgehouden worden.

 

3.6   Omtrent de gebruikte materialen nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid indien de klant ze zelf kiest of koopt. De goederen worden o.m. vervoerd op kosten en op risico van de klant.  Ingeval wij de materialen zelf moeten aankopen bij derden, nemen wij geen verdere verantwoordelijkheid dan tot bijstand van de klant op commercieel en juridisch gebied in verhaal op de leverancier. In elk geval dient de klant de materialen bij aankomst op de werf op hun conformiteit te onderzoeken, zowel wat betreft de aard, de omvang, de kwaliteit, de samenstelling, … .

 

3.7   Wij behouden ons het recht voor onze werkwijze of de vervaardiging te wijzigen, behoudens vermelding in prijsopgave. Op gedane herstellingen kan geen waarborg worden gegeven. Behoudens vermelding in prijsopgave, zijn niet voorzien, de herstelling of de vervanging van andere zichtbare of niet-zichtbare gebreken aan bestaande mechanismen. Het meenemen of wegvoeren van afgebroken of uitgebroken bestaand werk, is niet

in de prijs voorzien.

 

Artikel 4 : Betalingen

De facturatie gebeurt in 3 fases. Alvorens de werken aan te vatten wordt 40% van het offertebedrag aangerekend. Na betaling hiervan wordt de aanvang van de werken vastgelegd. De tussentijdse factuur bedraagt 20% en de eindfactuur, dewelke de klant ontvangt na de oplevering van de werken, bevat de laatste 40% van het offertebedrag.

 

Onze facturen zijn betaalbaar contant en netto op ons adres te Kapellen, of op onze bankrekening IBAN BE 67 0016 0691 0787 - BIC GEBABEBB, met de desbetreffende mededeling. 

 

Door het aanvaarden van de factuur bevestigt de klant de juistheid van zijn verklaring inzake de toepassing van de b.t.w. en ontslaat hij ons van alle verantwoordelijkheid ter zake. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het volledige factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een  verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de factuurdatum, alsmede met een door partijen overeengekomen schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €  25,00 ten titel van conventionele schadeloosstelling, dat geldt voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

 

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

Bij gebrek aan betaling van de factuur op haar vervaldag, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst bij eenvoudig aangetekend schrijven ontbonden te verklaren en/of ze voor een nader te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, onverminderd het betalen van een schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant. De geleverde of geplaatste goederen blijven immers onze eigendom tot de volledige betaling (hoofdsom, kosten en interesten). De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering en moet de goederen in hun staat bewaren. Het is de klant verboden de goederen in pand te geven of aan derden verder te verkopen, zolang hij niet al zijn verplichtingen heeft voldaan. Op eerste aanmaning zullen de goederen moeten worden terugbezorgd.

 

Artikel 6 : Klachten

Klachten op materialen en plaatsingswijze moeten bij aangetekend schrijven gedaan worden binnen de 48uur na levering of plaatsing. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven te worden gemeld.

Klachten op facturen moeten bij aangetekend schrijven gedaan worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. De aanvaarding van de factuur houdt automatisch de aanvaarding van de algemene voorwaarden in.

Na deze termijnen worden alle leveringen door de klant geacht te zijn aanvaard en kan geen enkel bezwaar of protest nog in aanmerking worden genomen.

 

Artikel 7 : Geschillen

In geval van betwisting zullen alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan, onderworpen worden aan het oordeel van de ter zake bevoegde rechter te Antwerpen, met toepassing van de Belgische Wetgeving.

 

Artikel 8 : Tot slot

Alle gegevens zijn te goeder trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons gebruikt worden.

bottom of page